1.دستگاه جوش آرگون محصول کشور اتریش میباشد . 

2.جوشکاری با دستگاه جوش آرگون فرنیوس اطمینان بخش بوده و این دستگاه جوش آرگون توانسته رضایت جوشکاران حرفه ی را بدست آورد.

3.حداقل جریان در دستگاه جوش آرگون فرنیوس در قطب ACوDC 5 آمپر میباشد و این دستگاه جوش آرگون قابلیت جوش قطعات بسیار ظریف را دارد.

4.آپشن های موجود در دستگاه جوش آرگون فرنیوس عبارتند از:جریان شروع و پایان-شیب سرازیر و تغییر فرکانس.

5.ملزومات همراه دستگاه جوش آرگون فرنیوس 2000 تورچ هوا خنک دو سوییچ-اتصال و مانومتر فولیمتر دار میباشد.