1.دستگاه جوش آرگون ساخت شرکت فرنیوس اتریش.این دستگاه جوش آرگون به سفارش شرکت اورلیکن آلمان ساخته شده.

2.قابلیت جوشکاری متناوب و مستقیم با دستگاه جوش اورلیکن امکان پذیر است.

3.دستگاه جوش آرگون اورلیکن مجهز به تنظیمات از جمله شیب سرازیر و سربالا و آمپر شروع و پایان و گاز قبل و بعد از جوش و همچنین بالانس جوشکاری متناوب میباشد.

4.یونیت آب در دستگاه جوش آرگون اورلیکن بصورت مجزا بوده و فرمان استارت دستگاه متکی به پرشر و سیستم هشدار آب میباشد.

5.مصرف برق دستگاه جوش آرگون اورلیکن نسبت به محصولات مشابه بسیار کم میباشد که دلیل آن استفاده از بهترین متریال در ترانس و قطعات این دستگاه جوش آرگون میباشد.

6.شکل موج قطب متناوب در دستگاه جوش آرگون اورلیکن مربع بوده و یکی از مناسبترین دستگاه ها جهت جوش سر سیلندر و سیلندر و خدمات جوش آرگون میباشد.

7.دستگاه جوش آرگون اورلیکن به همراه تورچ و اتصال و مانومتر عرضه میگردد.